poniedziałek, 20 maja, 2024

Wydawca

Towarzystwo Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego rozpoczęło swoją działalność w 1965 roku w oparciu o Statut Towarzystwa zatwierdzony przez Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie w grudniu 1965 r. i wpisane zostało do rejestru Stowarzyszeń pod nr 2259.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. Swoją działalność statutową opiera na pracy społecznej członków, której celem jest wszelka działalność na rzecz promocji i rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego oraz turystyczno-krajoznawczego miasta i gminy Warki. Jednym z inicjatorów jego powołania był Tadeusz Kulawik. Długoletnim Prezesem Towarzystwa była Anna Kornatek (do roku 2004).

W roku 1978 Towarzystwo liczyło 50 członków, ale działalność opierała się faktycznie na pracy Zarządu. W 1988 r. do Towarzystwa należały 54 osoby a Zarząd składał się z 13 osób.
W 1994 r. Zarząd składał się z 12 osób. Pierwszy nr miesięcznika „Echo Warki” ukazał się w 1998 roku.

Akta Towarzystwa MMWarki, w roku 2001, zostały przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Warszawie - Wydz. Gospodarczy –gdzie Towarzystwo zostało wpisane pod nowym numerem KRS – 0000025741.

W 2004 roku wybrano nowy Zarząd składający się z 9 członków – Prezesem został Witold Majewski. Nadano również tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Warki długoletniej Prezes Pani Annie Kornatek. Wobec trudności z wydawaniem „Echa Warki” uzyskano rejestrację nowego pisma pod tytułem „Nowe Echa Warki”.

 

W roku 2005 na Walnym Zgromadzeniu podjęto Uchwałę o zmianach w statucie i nowym jego opracowaniu, szczególnie: - zmiana ilości członków Zarządu, zasady utraty członkowstwa, rozszerzenie zakresu działania Towarzystwa.

Do listopada 2007 r. ukazało się 21 numerów „Nowego Echa Warki”. Rejestr członków wskazuje, że do Towarzystwa należy 70 osób z czego w okresie 2004-2007 przybyło 10, ale biorących czynny udział w jego działalności jest tylko kilkanaście. Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto nowy Statut i wybrano nowy Zarząd składający się z 5 członków: Prezesem został Maciej Dobrzyński, Wiceprezesem – Zbigniew Kwiczak, Skarbnikiem – Krystyna Pączek, Sekretarzem – Krystyna Sitkiewicz, Członek – Witold Majewski. Komisja Rewizyjna – składająca się z trzech osób: Przewodnicząca – Wanda Korcz, dwóch członków – Andrzej Jasiński i Mieczysław Kwiatkowski.

W okresie 2007-2011 wydano 31 numerów Nowego Echa Warki – redaktorem naczelny był Maciej Dobrzyński a jego zastępcą Zbigniew Kwiczak. Zespół redakcyjny tworzyli Agnieszka Kalisz, Malwina Kałuża, Piotr Bieńkowski, Witold Majewski.

27 stycznia 2012 roku wybrano nowy Zarząd Towarzystwa składający się z 5 osób: Prezes – Danuta Sadowska, Wiceprezes – Piotr Bączek, Skarbnik – Grażyna Kijuc, Sekretarz – Piotr Bieńkowski, Członek – Malwina Kałuża. Komisja rewizyjna: Przewodnicząca – Wanda Korcz, członkowie – Krystyna Pączek i Andrzej Jasiński.

Od grudnia 2012 roku Nowe Echo Warki redagowali: redaktor naczelny Danuta Sadowska, z-ca redaktora Grażyna Kijuc, sekretarz Piotr Bieńkowski. Zespół redakcyjny tworzyli: Waldemar Tereszkiewicz, Malwina Kałuża, Zbigniew Kwiczak, Maciej Dobrzyński.

Od maja 2015 roku redakcję Nowego Echa Warki tworzą:

redaktor naczelna-  Danuta Sadowska

 z-ca redaktor-  Grażyna Kijuc

Zespół redakcyjny tworzą:  Piotr Bieńkowski , Malwina Krajewska, Waldemar Tereszkiewicz.